Karta e të drejtave të përdorimit

"Rregullorja e përgjithshme e mbrojtjes së të dhënave e lëshuar ngaBashkimi Europian ("GDPR", e hyrë në fuqi në 25 Maj, 2018, është njëhap i mëtejshëm evolucionar në mbrojtjen e të drejtave të privatësisë sëindividëve (për shembull, kufizime të forta rreth pëlqimit, të drejtën për t’u"harruar", llojin dhe sasinë e të dhënave personale që mund tëpërdoren, aksesi i të dhënave dhe siguria, etj.), përtej mbrojtjeve që janëtashmë prej kohësh në Bashkimin Europian dhe në shumë vende të tjera të botës.”

1. Pranimi i kushteve

Punoj.com ofroninformacione online ku përfshihen vendet e punës më të reja, blogu i punësimitdhe shërbime të ndryshme e-mail e SMS rreth punësimit, burimeve njerëzore,atyre statistikore dhe tregtare: analizimi, përpunimi të mëtejshëm, (të cilavemëposhtë do t’i referohemi si "Shërbimi") subjekt i Kartës së tëDrejtave të Përdorimit ("KDP"). Duke përdorur Shërbimin tonë në çdomënyrë, ju bini dakord të respektoni KDP-të. Në bazë të rregullatores së re tëbashkimit Europian mbi mbrojtjen e të dhënave (GDPR-General Data ProtectionRegulation), ju bëjmë me dije se, kur përdorni shërbime të punoj.com, ju binidakord të ndiqni çdo udhëzues të postimeve, të aplikuar për të gjitha shërbimete punoj.com, i cili mund të ndryshojë kohë pas kohe. Kur ju kundërshtoni ndonjëkusht të KDP, ndonjë udhëzues, ose ndonjë modifikim ose jeni i pakënaqur me punoj.com,ju sugjerojmë të na kontaktoni me anë të një e-mail tek info@punoj.com kutë na jepni informacion të detajuar mbi ankimimin apo sugjerimin tuaj.

2. Mbrojtja e tëdhënave Personale

Në zbatim të Ligjitpër Mbrojtjen e të Dhënave Personale nr. 9887 datë 10/03/2008, Neni 6 pika 1a), konfirmojmë dhe garantojmë se: a. Të dhënat personale përpunohen vetëm nësesubjekti i të dhënave personale ka dhënë pëlqimin. Në zbatim të ligjit tësipërpërmendur, Neni 18 gjithashtu bëjmë me dije se: b. Kontrolluesi, kurmbledh të dhëna personale, duhet ta informojë subjektin e këtyre të dhënave. Nëkëtë informacion duhet të përcaktohen kategoritë e të dhënave personale, që dotë përpunohen, qëllimi i përpunimit, emri dhe adresa e kontrolluesit dhe çdoinformacion tjetër, i nevojshëm, për të garantuar përpunimin e drejtë të tëdhënave personale. Ky informacion nuk jepet, nëse subjekti i të dhënave nuk kadijeni për të. c. Të dhënat mund të mblidhen nëpërmjet transmetimit nga njëpërpunim tjetër, i kryer nga i njëjti kontrollues ose kontrollues të tjerë. Nëkëto raste, informacioni nuk do të jepet, kur përpunimi i të dhënave ështëparashikuar nga ligji, kur është e pamundur dhënia e informacionit, për shkakse nuk mund të gjendet subjekti i të dhënave, ose kur të dhënat përpunohensipas pikës 1 të nenit 10 të këtij ligji.

3. Informacionetpersonale të dhëna nga ju

Ne marrim vetëminformacionin për të cilin kemi me të vertetë nevojë. Një pjesë e tij ështëinformacion të cilin ju e jepni në menyrë aktive kur hapni një llogari,regjistroheni për një event, kërkoni për mbështetje klienti ose blini njëshërbim nga ne. Ne regjistrojmë emrin tuaj dhe informacionin e kontaktit, porne nuk ruajmë numrat e kartave të kreditit (përvecse kur kemi miratimin tuajdhe në një nga rrugët tona të sigurta të pagesës). Kur ju vizitoni një ngafaqen tonë të internetit ose përdorni sistemin tonë, ne automatikisht ruajmëdisa informacione bazike si: mënyra se si ju u informuat dhe kontaktuat faqentonë, ku keni naviguar brenda tij dhe cilët artikuj keni përdorur. Ne ipërdorim këto informacione për të përmirësuar faqen tona dhe shërbimet si dhepër të zhvilluar shërbime të reja. Kur kërkohet me ligj, ne marrim pëlqimintuaj për përpunimin e disa informacioneve personale të mbledhura nga cookiesose teknologji të ngjashme, ose përdoren për t'ju dërguar komunikime tëdrejtpërdrejta të marketingut ose kur kryejmë aktivitete të tjera të përpunimitpër të cilat kërkohet pëlqimi. Nëse mbështetemi në pëlqimin për përpunimin einformacionit tuaj personal, ju keni të drejtë ta tërhiqni atë në çdo kohë dhepa pagesë. Për të përditësuar preferencat tuaja, nëse dëshironi që ne të heqiminformacionin tuaj nga listat tona të postimeve, të fshijmë llogarinë tuaj osenëse dëshironi të paraqisni një kërkesë për të ushtruar të drejtat tuaja sipasligjit në fuqi, ju lutemi na kontaktoni siç është e specifikuar në menunë"Na kontaktoni" në faqen e internetit http://punoj.com/contact.

4. Çfarë bëjmë meinformacionin tuaj

Ne përdoriminformacionin tuaj për të ofruar shërbimet tona dhe për të survejuar veprimtaritë paautorizuara në llogaritë tuaja. Ne gjithashtu e përdorim atë për tëkomunikuar me ju në lidhje me shërbimet që ju përdorni aktualisht, kërkesattuaja për suport, shërbimet e reja në platformën tonë, mundesitë që të na jepnireagimet tuaja dhe përditësime të politikave. Ne analizojmë informacionin qëmbledhim për të kuptuar nevojat e përdoruesve dhe për të përmirësuar faqen tonëdhe shërbimet tona. Përveç qëllimeve të përmendura më lart, ne mund të përdoriminformacionin tuaj për qëllimet e mëposhtme:

  • Të komunikojmë me ju (përmes postës elektronike) për shërbimet, ndryshimet në Politikën e Privatësisë, ndryshime në Kushtet e Shërbimit ose njoftime të rëndësishme.
  • Për t'ju mbajtur të informuar rregullisht për shërbime të reja, ngjarjet e ardhshme, ofertat, promovimet dhe informacione të tjera që ne mendojmë se do të jenë me interes për ju.
  • Të kërkojmë nga ju që të merrni pjesë në sondazhe
  • Për të krijuar dhe mirëmbajtur llogarinë tuaj
  • Të kuptojmë se si përdoruesit përdorin shërbimet, monitorojnë dhe parandalojnë problemet, dhe përmirësojnë shërbimet tona
  • Të sigurojmë mbështetjen e klientit dhe të analizojmë dhe përmirësojmë ndërveprimet tona me klientët
  • Të analizojmë trendet, të administrojmë faqen tonë të internetit dhe të ndjekim navigimet e vizitorëve në faqen tonë të internetit për të kuptuar se çfarë vizitorët kërkojnë dhe për t'i ndihmuar më mirë
  • Të monitorojmë dhe përmirësojmë fushatat e marketingut dhe të bëjmë sugjerime relevante për përdoruesit.

5. Modifikimet ekësaj marrëveshje

Ne rezervojmë tëdrejtën për të ndryshuar, modifikuar ose alternuar këto kushte në çdo kohë.Modifikime të tilla do të jenë efektive menjëherë pas postimit. Ju sugjerojmëta rishikoni këtë “Marrëveshje” në mënyrë që të jeni në dijeni tëndryshimeve. Ju mund të gjeni versionin e fundit të KDP në adresën e mëposhtme:https://punoj.com/terms-of-services

6. Përmbajtja

Ju e kuptoni se tëgjitha postimet, mesazhet, tekstet, skedarët, imazhet, fotografitë, videot,tingujt, ose materialet e tjera ("Përmbajtja") të postuara, tëtransmetuara nëpërmjet, ose të lidhura nga Shërbimi janë përgjegjësi e vetme epersonit nga i cili ka dalë një Përmbajtje e tillë. Në mënyrë më specifike dotë thonim se ju jeni plotësisht përgjegjës për çdo të dhënë individuale("E dhënë") të Përmbajtjes që ju postoni, dërgoni me e-mail ose ebëni të mundur nëpërmjet Shërbimit. Ju e kuptoni se punoj.com nuk kontrollondhe nuk është përgjegjës për Përmbajtjen e cila është bërë e disponueshmenëpërmjet Shërbimit dhe nga përdorimi i Shërbimit, ju mund të jeni të ekspozuarndaj Përmbajtjes e cila është fyese, jo e drejtë, e keqpërdorur ose ekundërshtueshme. Për më tepër, punoj.com dhe Përmbajtja e vlefshme nëpërmjetShërbimit mund të përmbajnë linqe me website-e të tjerë, të cilat janëplotësisht të pavarura nga punoj.com. Punoj.com nuk mban përgjëgjësi ndajplotësimit ose autenticitetit të informacionit që e përmban një faqe e tillë.Lidhjet tuaja me website-e të tjerë janë nën përgjegjësinë tuaj. Ju bini dakordqë ju duhet të vlerësoni dhe të merrni parasysh të gjithë rrezikun të lidhur mepërdorimin e Përmbajtjes, që ju nuk mund të mbështeteni në Përmbajtje dhe nëasnjë rrethanë punoj.com nuk do të jetë përgjegjëse për çdo Përmbajtje ose përçdo humbje ose dëmtim të çdo lloji të ndodhur si rezultat i postimit të ndonjëPërmbajtje, të dërguar me e-maile ose të bërë të mundshme nëpërmjet Shërbimit. Punoj.comdo të ketë të drejtën (por jo detyrimin) të refuzojë, fshijë ose zhvendosë çdoPërmbajtje që është e mundshme nëpërmjet Shërbimit, për dhunimin e përmbajtjesose frymës së KDP ose për ndonjë arsye tjetër.

7. Përmbajtja,faqet, dhe shërbimet e palës së tretë

Portali punoj.comdhe Përmbajtja e disponueshme nëpërmjet Shërbimit mund të përmbajë tipare dhefunksione që mund t’ju lidhin ose sigurojnë ju me hyrjen në përmbajtjen e palëssë tretë e cila është plotësisht e pavarur nga punoj.com, duke përfshirë faqete internetit, direktoritë, server-at, rrjetet, sistemet, informacionin dhedatabase-at, aplikimet, software, programet, produktet ose shërbimet dheinternetin si të gjithë. Ndër veprimet tuaja me organizatat dhe/ose individëttë ngritura mbi ose nëpërmjet Shërbimit, duke përfshirë pagesën dhe dërgesën etë mirave ose shërbimeve dhe çdo kusht tjetër, paralajmërime ose riprezantimetë shoqëruara me punë të tilla, janë vetëm ndërmjet jush dhe organizatave tëtilla dhe/ose individëve. Ju duhet të bëni çfarëdo investigimi që ju e ndjenitë nevojshëm ose të duhur përpara se të vazhdoni me ndonjë transaksion onlineose jo në linjë me ndonjë nga palët e treta. Ju bini dakord që punoj.com nuk dotë jetë përgjegjës ose ligjërisht përgjegjës për ndonjë humbje ose dëmtim tëçdo lloji të ndodhur si rezultat i veprimeve të tilla. Nëse ka ndonjëmosmarrëveshje ndërmjet pjesëmarrësve në faqe, ose ndërmjet përdoruesve dhendonjë pale të tretë, ju e kuptoni dhe bini dakord se punoj.com nuk është idetyruar të përfshihet.

8. Njoftimi ipretendimeve të thyerjes së marrëveshjes

Nëse besoni se punajuaj është kopjuar në atë mënyrë që ka të bëjë me dhunimin e të drejtës sëautorit, ose me dhunimin e pasurisë tuaj intelektuale, ju lutemi njoftoniagjentin e punoj.com për të njoftuar mbi pretendimet e së drejtës së autoritose dhunim të pasurisë intelektuale ("Agjent"), tek info@punoj.com ose:Dm Consulting Services shpk, Rr. Luigj Gurakuqi P. 4, shk. 1, apartamenti 7. ,Tiranë, Shqipëri. Ju lutemi informoni stafin tonë me të dhënat e mëposhtme: a)Identifikoni materialin në portalin punoj.com që ju pretendoni se ka shkelje medetaje të mjaftueshme në mënyrë që ne mund ta lokalizojmë në portal;
b) Një deklaratë nga ju se ju keni besimin e mirë se përdorimi nuk ështëautorizuar nga autori, agjenti i tij ose ligji;
c) Një deklaratë nga ju, duke pasur parasysh dënimin për dëshmi të rreme, kudeklaroni se (1) informacioni i mësipërm në Njoftimin tuaj është i drejtë dhe(2) se ju jeni autori të cilit i janë prekur interesat ose përfaqësuesi iautorit;
d) Adresën tuaj, numrin e telefonit dhe adresën e e-mail; dhe e) Firmën tuajose atë elektronike. Me marrjen e këtij informacioni punoj.com do të analizojëdhe do të ndërmarrë reagim deri në fshirjen e postimeve.

9.Konfidencialiteti dhe nxjerrja e informacionit

Punoj.com kavendosur një Politikë të Konfidencialitetit për tu shpjeguar përdoruesve se siështë mbledhur informacioni i tyre dhe si është përdorur, e cila është vendosurnë adresën e mëposhtme të portalit: https://punoj.com/membership-agreement.Përdorimi i punoj.com ose Shërbimi tregon njohuri dhe pranim të Politikës sonëtë Konfidencialitetit. Ju më tej njihni dhe bini dakord se punoj.com mund tëruajë ose shfaqë Përmbajtjen tuaj, ashtu si dhe informacionin tuaj, të tillë siadresa e e-mail, adresat IP, koha e veprimit dhe përdorues të tjerë tëinformacionit, nëqoftëse kërkohet të veprohet kështu nga ligji ose me besimin emirë se shfaqje të tilla të informacionit janë të arsyeshme për tu bërë për: tëpërmbushur proçesin ligjor, forcuar KDP; për tu përgjigjur pretendimeve qëndonjë Përmbajtje dhunon të drejtat e palës së tretë; për tu përgjigjurpretendimeve që kanë të bëjnë me informacionin (p.sh. numri i telefonit, adresae rrugës) e palës së tretë e cila është postuar ose transmetuar pa pëlqimin etyre ose si një formë dhunimi; të mbrojë të drejtat, pasurinë, ose sigurinëpersonale të punoj.com, përdoruesit e tij ose publikun e përgjithshëm.

10. Prezantimi

Ju bini dakord tëmos postoni, dërgoni e-mail, ose të bëni të disponueshëm përmbajtjen: a) e cilaështë e jashtëligjshme, e dëmshme, kërcënuese, abuzive, e dhunshme, ulreputacionin, e pabesueshme, cënuese e konfidencialitetit, ose është e dëmshmepër minorenët në një farë mënyre; b) e cila është pornografike; c) e ciladhunon, degradon, ndrydh ose është urryese në drejtim të një individi ose grupiindividësh mbi bazat e besimit fetar, përkatësisë gjinore, orientimit seksual,racës, etnisë, moshës ose paaftësisë mendore apo fizike; d) e cila dhunonligjet duke shpallur, në çdo njoftim apo reklamë për shitjen ose dhënien meqira të çdo lloj ngrehine, një preferencë diskriminuese të bazuar në racën,ngjyrën, përkatësine etnike, politike, fenë, gjininë, gjendjen civile,origjinën shoqërore ose paaftësinë fizike apo mendore; e) e cila dhunon parashikimetligjore për barazinë e shanseve në punësim, duke përfshirë por jo vetëm, dukeshpallur në çdo lloj njoftimi ose reklame për punësim një preferencë osekërkesë mbi bazë të racës, ngjyrës, besimit, seksit, kombësisë, moshës, bindjespolitike, origjinën shoqërore ose paaftësisë fizike apo mendore; f) e cilaimpresionon çdo person ose subjekt, duke përfshirë, por jo vetëm një punonjëstë punoj.com, ose deklarim të rremë ose keqprezantim i lidhjeve me një personose subjekt; g) e cila përfshin informacione personale ose informacioneidentifikuese për një person tjetër pa pëlqimin eksplicit të atij personi; h) ecila është false, mashtruese, keqdrejtuese, e keqinformuese; i) e cila shkelçdo patentë, sekret të tregtisë, të drejtën e autorit ose të drejta të tjera tëçdo pale, ose Përmbajtjen se ju nuk keni asnjë të drejtë ta bëni tëdisponueshëm sipas çdo ligji ose marrëdhënieve kontraktuale ose besimi; j) ecila përbën ose përmban "marketingun e lidhur", "kodin referuestë lidhjes", "e-mail të pavlerë", "e-maile tëbllokuara", "letrat zinxhire", "skemat piramide", osereklamat komerciale; k) e cila përbën ose përmban çdo formë të reklamës nëse:postohet në pjesë të portalit punoj.com i cili nuk është krijuar për qëllime tëtilla; ose dërgohen me e-mail tek përdoruesit e punoj.com të cilët nuk kanëpërcaktuar me shkrim se janë dakord për tu kontaktuar për shërbime të tjera,produkte ose interesa komerciale.
l) e cila përfshin lidhje me shërbimet komerciale ose website-e, vetëm nëselejohet në "shërbimet";
m) e cila përmban viruse të software-it ose kode të kompjuterave të tjerë,skedarë, ose programe të krijuara për të ndërprerë, shkatarruar ose kufizuarfunksionimin e çdo software-i të kompjuterit ose hardware-i ose pajisje tëtelekomunikacionit;
n) e cila ndërpret rrjedhjen normale të dialogut me një sasi të madhe tëPërmbajtjes (sulm të vazhdueshëm) të Shërbimit, ose ndryshe ndikon negativishtnë aftësinë e përdoruesve të tjerë për të përdorur Shërbimin; ose
o) e cila përdor adresa jo të sakta e-mail-i, ose manipulon treguesit në mënyrëqë të ngatërrojë origjinën e Përmbajtjes së transmetuar nëpërmjet Shërbimit;
p) e cila njofton ose reklamon çdo lloj shërbimi të paligjshëm ose shitjen eçdo lloj artikulli/malli të ndaluar për tregëtim me ligj;
q) e cila përdor adresa e-mail-esh mashtruese/të pavërteta, ose identifikues tëndryshëm të manipuluar në mënyrë që të maskojë origjinën e përmbajtjes tëshpërndarë nëpërmjet Shërbimit. Si rrjedhim, ju bini dakord të mos:
r) kontaktoni asnjë person që ka kërkuar të mos kontaktohet, ose të ketëkontakte të pakontrolluara me asnjë për qëllime komerciale;
s) mblidhni të dhëna personale për përdoruesit për qëllime komerciale ose joligjore;
t) përdorni mjete të automatizuara për të shkarkuar të dhëna nga Shërbimi vetëmnëse lejohet nga punoj.com;
u) postoni shpesh të njëjtën ose përmbajtje të ngjashme ose të vendosni njësasi të madhe të paarsyeshme informacioni mbi infrastrukturën tonë;
v) postoni të njëjtin artikull ose shërbim në më shumë se një kategori tëklasifikuar ose forum, ose në më shumë se një zonë vendndodhjeje;
w) përpiqeni të fitoni hyrje të paautorizuar në sistemin kompjuterik të punoj.comose të angazhoheni në ndonjë aktivitet që ndërpret, zvogëlon cilësinë e ndërhynme performancën, ose rregullon funksionalitetin e Shërbimit ose website-it të punoj.com;ose
x) përdorni çdo formë të pajisjes së automatizuar ose programit kompjuterik qëbën të mundur pranimin e postimeve në punoj.com duke mos qenë të postuarmanualisht nga autori (një "pajisje e postimit të automatizuar"),duke i përfshirë pa kufizim, përdorimin e çdo pajisje për të pranuar postimetnë bulk ose pranimi automatik i postimeve në intervale të rregullta.

11. Politika nospam

Ju kuptoni dhe binidakord se dërgimi i reklamave me e-mail në adresat e e-mail-it të punoj.com osenëpërmjet sistemit kompjuterik të punoj.com, i cili është i ndaluar nga këtokushte, do të përdorë ose bëjë të përdoren server-at e punoj.com. Çdo përdorimi paautorizuar i sistemit kompjuterik të punoj.com është dhunim i këtyreKushteve dhe i ligjeve të caktuara. Dhunime të tilla mund të përfshijnëdërguesin në dënime civile dhe penale.

12. Postimet e paguara

Ne mund të lëshojmëfaturë për të postuar Përmbajtjen në disa zona të Shërbimit. Pagesa shërben sinjë leje hyrje të Përmbajtjes për tu postuar në një zonë të përcaktuar. Çdopalë duke postuar Përmbajtjen tek Shërbimi është përgjegjëse për përmbajtjendhe në përputhje me KDP. Të gjitha pagesat e paguara nuk do të jenë tëkthyeshme në rastin kur Përmbajtja zhvendoset nga Shërbimi për dhunimin e KDP.

13. Kufizime nëshërbim

Ju e dini se punoj.commund të vendosë kufizime lidhur me përdorimin e Shërbimit, duke përfshirënumrin maksimal të ditëve që Përmbajtja do të mbahet nga Shërbimi, numrinmaksimal dhe masën e postimeve, mesazheve të e-mail-it dhe/ose të SMS-ve,burimeve njerëzore, statistikore, tregtare, shërbime publike, reklamimi,marrëdhënie me publikun, analizimi, përpunimi të mëtejshëm, ose përmbajtjetjetër që mund të transmetohet nga Shërbimi dhe frekuencën me të cilën ju mundtë hyni në shërbim. Ju bini dakord që punoj.com nuk ka asnjë përgjegjësi përfshirjen ose dështimin për të furnizuar përmbajtjen të mbajtur ose tëtransmetuar nga Shërbimi.

14. Përfundimi ishërbimit

Ju bini dakord që punoj.com,ka të drejtë për të fshirë ose çaktivizuar llogarinë tuaj, bllokojë e-mail-intuaj ose adresën IP, ose ndryshe të përfundojë aksesin tuaj ose përdorimin eShërbimit (ose ndonjë pjesë), menjëherë nëse konstatohen thyerje tërregulloreve ose privatësisë dhe nëse punoj.com beson se ju keni vepruar jodrejtë me pikat e KDP. Ju bini dakord të mos përpiqeni të përdorni Shërbiminpas përfundimit.

15. Të drejtat epasurisë

Shërbimi është imbrojtur në maksimumin e lejuar nga ligji i së drejtës së autorit dhemarrëveshjet ndërkombëtare. Përmbajtja e shfaqur në ose nëpërmjet Shërbimitështë e mbrojtur nga e drejta e autorit si një punë kolektive dhe/ose erenditur, në përputhje me ligjin e së drejtës së autorit dhe konventavendërkombëtare. Çdo riprodhim, modifikim, krijimi i punëve derivate nga oserishpërndarje e faqes ose punës kolektive dhe/ose kopjimi ose riprodhimi ifaqes ose ndonjë pjesë e serveri tjetër ose vendndodhje për riprodhim tëmëtejshëm ose rishpërndarje është e ndaluar pa pëlqimin me shkrim të punoj.com.Ju më tej pranoni të mos prodhoni, duplikoni ose të kopjoni Përmbajtjen ngaShërbimi pa pëlqimin me shkrim të punoj.com dhe bini dakord të pranoni cilindodhe të gjitha njoftimet e së drejtës së autorit të shfaqura në shërbim. Ju nukmund të ç'grumbulloni ose të ç'organizoni, ose të përpiqeni të zbuloni ndonjëkod burimi që përmban Shërbimi. Ju pranoni të mos prodhoni, duplikoni, kopjoni,shisni, rishisni ose përdorni për ndonjë qëllim komercial çdo aspekt tëShërbimit.

16. Mungesa e garancive

Ju bini dakord sepërdorimi i faqes punoj.com dhe shërbimi është plotësisht në përgjegjësinëtuaj. Portali punoj.com dhe shërbimi janë ofruaur në bazë të "siështë" ose "si e disponueshme", pa ndonjë garanci të çdo lloji.Të gjitha garancitë e shprehura dhe të implikuara, duke përfshirë, por pa ukufizuar, garancitë e shitjes, për një qëllim të veçantë dhe mos-shkeljen e tëdrejtave të pronësisë janë shprehimisht të mohuara në tërësinë e lejuar ngaligji. Për aq sa lejohet nga ligji, punoj.com mohon çdo garanci për sigurinë,besueshmërinë, kohëzgjatjen, saktësinë dhe performancën e punoj.com dheshërbimit. Për aq sa lejon ligji, punoj.com mohon çdo garanci për shërbimet etjera ose të mirat të marra nëpërmjet ose reklamuar në punoj.com, ose të marrënga ndonjë lidhje në portalin e punoj.com. Për aq sa lejon ligji, punoj.commohon çdo garanci për viruse ose komponentë të tjerë dëmtues në lidhje me punoj.comose shërbimin.

17. Kufizimet epërgjegjësisë

Në asnjë rrethanë punoj.comnuk do të jetë përgjegjëse për dëmtimet direkte, indirekte, incidentale,speciale, (edhe nëse punoj.com është këshilluar për mundësinë e dëmtimeve tëtilla), duke rezultuar nga çdo aspekt i përdorimit tuaj të punoj.com ose tëShërbimit edhe kur dëmtimet bëhen nga keqpërdorimi i punoj.com ose shërbimit,nga pamundësia e përdorimit të punoj.com ose shërbimit, ose ndërprerjes,pezullimit, modifikimit, alternimit, ose përfundimit të punoj.com oseshërbimit.

18. Mbrojtje ndajdënimeve

Ju bini dakord tësiguroni dhe konsideroni punoj.com dhe stafin e tyre, të pafajshëm ndaj çdopretendimi ose kërkese, të bëra nga një palë e tretë në lidhje me përmbajtjenqë ju pranoni, postoni ose e bëni të vlefshme nëpërmjet përdorimit tuaj tëShërbimit, dhunimin tuaj ndaj KDP.

19. Informacion ipërgjithshëm

KDP përbën tëgjithë marrëveshjen midis jush dhe punoj.com si dhe drejton përdorimin tuaj tëShërbimit, duke prevaluar çdo marrëveshje të mëparshme ndërmjet jush dhe punoj.com.KDP dhe marrëdhenia midis jush dhe punoj.com do të drejtohet nga ligjet eRepublikës së Shqipërisë pa marrë parasysh parashikimet për konfliktin eligjeve. Ju dhe punoj.com bini dakord të pranoni juridiksionin e gjykatave qëndodhen në Rrethin Gjyqësor Tiranë. Dështimi i punoj.com për të ushtruar oseforcuar çdo të drejtë ose masë të KDP nuk do të përbëjë heqje dorë nga këto tëdrejta ose parashikime. Nëse ndonjë parashikim i KDP gjendet i pavlefshëm ngagjykata e caktuar si kopetente, palët janë dakord se gjykata duhet të përpiqett’i japë efekt qëllimeve të palëve siç tregohet në parashikim dhe parashikimete tjera të KDP mbeten në fuqi dhe me efekt të plotë .

20. Dhunimi ikushteve dhe dëmtimet e likuiduara

Ju lutem raportoniçdo dhunim të KDP duke dërguar e-mail tek: info@punoj.com
Ju kuptoni dhe pranoni se, për shkak se dëmtimet janë shpesh të vështira për tumatur, nëse është e nevojshme për punoj.com për të bërë veprime ligjore për tëforcuar kushte të tilla, ju do të zhdëmtoni punoj.com me shumat përkatëse nëvarësi të dëmit të shkaktuar si likuidim i dëmtimeve, të cilat ju i pranoni sivlerësime të arsyeshme të dëmtimeve të punoj.com për shkelje specifike tëKushteve.

21. Reagimet tuaja

Ne i mirëpresimpyetjet, komentet dhe sugjerimet tuaja mbi këtë dokument në kontaktet e punoj.comnë linkun më poshtë: http://punoj.com/contact

 

COOKIES

Kjo faqe në internet përdor cookies për t'u siguruar që ju të merrni përvojën më të mirë në faqen tonë të internetit. Politika e cookies

Pranoj